MEDLEMForeningen

VEDTÆGTER

Vedtægter for  Foreningen for  Holistisk Planlagt Afgræsning: HOPLA

 

VEDTÆGTER for Foreningen for Holistisk Planlagt Afgræsning

 

 1. NAVN OG HJEMSTED
  • Foreningens navn er: Foreningen for Holistisk Planlagt Afgræsning (HOPLA)
  • Foreningens hjemsted er Danmark

 

 1. FORMÅL M.V.
  • Foreningens formål er at fremme holistisk planlagt afgræsning i Danmark herunder:
 2. At støtte tiltag herunder landmands-, rådgivnings-, udviklings- og forskningsaktiviteter der fremmer holistisk planlagt afgræsning. Samt at støtte aktiviteter, der efter bestyrelsens skøn er i naturlig tilknytning hertil.
 3. At fremskaffe, udbrede og udveksle viden blandt danske landmænd/landbrug.
 4. At skabe kontakt og samarbejde med landmænd, organisationer og andre i ind- og udland, der har sammenfaldende interesser med foreningen.
 5. At arbejde aktivt for at øge kendskabet til holistisk planlagt afgræsnings positive indflydelse på klima og miljø, i samfundet generelt.

 

 • MEDLEMSFORHOLD

3.1 Som medlem af foreningen kan optages enhver enkeltperson, virksomhed eller forening som støtter foreningens formål. Et medlemskab udløser én stemme i foreningens arbejde og ved generalforsamlinger.

 • Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningen med angivelse af telefonnummer og adresse. Ved indmeldelse betales kontingent for det kontingentår i hvilket indmeldelse finder sted.
 • Optagelse kan nægtes, såfremt særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtet optagelse skal skriftligt begrundes til ansøger.
 • Udmeldelse sker skriftligt til foreningen og eksekveres pr. den 1. måneden efter. Der bliver

ikke tilbagebetalt tidligere indbetalt årskontingent.

 • Medlemmer, der trods påkrav og en rykker, ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre som medlem.
 • Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

 

 • KONTINGENT
  • Kontingentet fastsættes for hvert kontingentår af generalforsamlingen og indbetales til foreningen senest 14 dage inden afholdelse af ordinær generalforsamling.
  • Bestyrelsen kan i særlige tilfælde og for højst et kontingentår ad gangen bevillige kontingentfrihed for medlemmer, som indsender anmodning herom.

 

 • GENERALFORSAMLING M.V.
  • Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
  • Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
  • Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev/e-mail til de enkelte medlemmer. I Indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen, og såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelsen skal ydermere indeholde angivelse af frist for at stille forslag til behandling på GF og hvordan de indgives retmæssigt.
  • Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, over halvdelen af foreningens medlemmer eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal herefter indkaldes inden 3 uger efter skriftligt fremsat formulering herom.
 1. DAGSORDEN

6.1 På den ordinære generalforsamling skal årsregnskabet med revisionspåtegning fremlægges og følgende foretages:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Beretning om foreningens virksomhed
 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 5. Fremlæggelse og godkendelse af det kommende års budget
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fastlæggelse af næste års kontingent.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen + en suppleant
 9. Valg af revisor/bilagskontrollør
 10. Eventuelt
 11. STEMMEAFGIVNING

7.1 Ethvert medlem er stemmeberettiget på generalforsamlingen og opstillingsberettiget til bestyrelsen.

7.2 På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.

7.3 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer, blanke stemmer er ugyldige).

7.4 Over det på generalforsamlingen passerede og besluttede skrives referat, der for at være gyldigt skal godkendes af og underskrives af dirigenten.

 

 1. BESTYRELSEN

8.1 Foreningens anliggende forestås af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, derudover vælges en suppleant, der har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Herudover kan bestyrelsen udpege en eller flere observatør(er), der har ret til at deltage i bestyrelsens møder. Det tilstræbes, at bestyrelsen er så bredt sammensat som muligt.

Samtlige medlemmer vælges for en to-årig periode på generalforsamlingen. Dog er halvdelen

af bestyrelsesmedlemmerne på valg efter 1 år, udvalgt ved lodtrækning på den stiftende

generalforsamling i år 2019.

8.2 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i dennes sted.

8.3 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

8.4 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

8.5 Over det på bestyrelsesmøderne passerede skrives referat, der godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.

 

 1. TEGNINGSREGEL
 2. 1 Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med kassereren.

 

 1. MEDLEMSKAB AF ANDRE FORENINGER OG SAMMENSLUTNINGER

10.1 Bestyrelsen kan indmelde foreningen, som medlem i selskaber eller sammenslutninger, der skønnes at have betydning for dens virksomhed, og som har formål og virke, der er i overensstemmelse med foreningens formål og virksomhed.

 1. REVISION

11.1 Revision foretages af en af generalforsamlingen valgt revisor/bilagskontrollør.

11.2 Revisionen/bilagskontrolløren vælges af generalforsamlingen for tiden indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling.

 

 1. REGNSKAB OG FORMUE

12.1 Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Foreningens første regnskabsperiode løber fra 1. marts 2019 til 31. december 2019

12.2 Foreningens kontingentår – følger regnskabsåret.

 

 1. VEDTÆGTSÆNDRINGER

13.1 Beslutning om vedtægtsændring kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

 1. OPLØSNING M.V.

14.1 Til foreningens opløsning, herunder sammenlægning med andre juridiske enheder, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

 1. 2 Ved foreningens opløsning overdrages foreningens nettoformue til Økologisk Landsforening

14.3 Ved foreningens sammenlægning med andre juridiske enheder overdrages foreningens nettoformue til den nye sammenslutning